RDL 7/2020 MESURES FISCAL PEL COVID - 19

17/03/2020

 

S'ha publicat al BOE amb data 13 de març, el Reial Decret Llei 7/2020, de 12 de març, pel que s'adopten mesures urgents per respondre a l'impacte econòmic del COVID-19.

En l'àmbit fiscal en el seu article 14 s'estableix el següent:


"Article 14. Ajornament de deutes tributaris.


1. En l'àmbit de les competències de l'Administració tributària de l'Estat, als efectes dels ajornaments a què es refereix l'article 65 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, es concedirà l'ajornament de l'ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions quin termini de presentació i d'ingrés finalitzi des de la data d'entrada en vigor d'aquest reial decret llei i fins al dia 30 de maig de 2020, ambdós inclosos, sempre que les sol·licituds presentades fins a aquesta data reuneixin els requisits a què es refereix l'article 82.2.a) de la Llei anterior.


2. Aquest ajornament és aplicable també als deutes tributaris a què fan referència les lletres b), f) i g) de l'article 65.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.


3. Serà requisit necessari per a la concessió de l'ajornament que el deutor sigui persona o entitat amb volum d'operacions no superior a 6.010.121,04 euros l'any 2019.


4. Les condicions de l'ajornament seran les següents:

  1. El termini serà de sis mesos.

  2. No es generaran interessos de demora durant els primers tres mesos de l'ajornament."


A efectes pràctics cal tenir present que la mesura només afecta aquells deutes corresponents a declaracions-liquidacions el termini de presentació i ingrés finalitzi entre el 13 de març de 2020 i el 30 de maig de 2020, i només a aquells deutes amb dispensa total o parcial de garantia (fins a 30.000 €). S'inclouen les retencions, IVA i pagaments fraccionats de l'Impost sobre Societats, deutes que habitualment, i d'acord amb la llei, són inajornables. La mesura s'aplicarà a contribuents que en 2019 no hagin superat els 6.010.121,04 € de volum d'operacions.


L'ajornament serà de 6 mesos no generant interessos en els 3 primers mesos.

 

Utilitzem cookies de tercers i persistents per analitzar els nostres serveis d’acord amb els seus hàbits de navegació. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències aquí.                                                                                                Acceptar cookies - Rebutjar cookies

Acceptar