Com col·legiar-se

Els administradors de finques, per a exercir la seva activitat, han de tenir la capacitació professional requerida i han de complir les condicions legals i reglamentàries que els siguin exigibles, amb el benentès que la pertinença en el col·legi professional corresponent els habilita per a exercir la professió, segons cita l'article 54.2 de la Llei 18/2007 de Dret a l'Habitatge.

L'accés a la professió d'Administrador de Finques es regula per mitjà del Decret 693/68 publicat en el BOE núm. 86, de 9 d'abril de 1968, i en els Estatuts de la Corporació en els quals s'estableixen els procediments d'ingressos mitjançant l'aportació de la titulació exigida.

Hi ha dues vies d’accés a la col·legiació:

- Titulacions Universitàries.

Es pot accedir a la professió si s'ha cursat una diplomatura, llicenciatura o grau, aprovat pel Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE).

També s'admetrà l'accés de tots els títols superiors universitaris (llicenciatures i graus amb un mínim de 240 ECTS) sempre que la sol·licitud, a més de tota la documentació reglamentàriament establerta, vingui acompanyada d'una "DECLARACIÓ RESPONSABLE", que consistirà en un document subscrit per l'interessat en el qual manifesta que assumeix l'obligació de realitzar, en el termini d'un any, els estudis complementaris reconeguts pel CGCAFE que permetin garantir la possessió dels coneixements teòrics i pràctics imprescindibles per a desenvolupar aquesta activitat com a professional col·legiat.

Títol propi. Obtenint el títol d'"Especialistes en Gestió Immobiliària" de les següents universitats:

Tots els Administradors Col·legiats exercents tenen accés a programes de formació permanent, com també a una contínua actualització d'aquells temes relacionats amb la Professió.

   
INSTÀNCIES COL·LEGIACIÓ  
Dossier informatiu i instància accés directe Acceso directo
Instància Reingrés Reingreso
Instància títol propi Título propio
Finestra única
 
Ventanilla única
   
 

 

Utilitzem cookies de tercers i persistents per analitzar els nostres serveis d’acord amb els seus hàbits de navegació. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències aquí.                                                                                                Acceptar cookies - Rebutjar cookies

Acceptar