PLAZO PARA IMPLANTAR EL CANAL DE DENUNCIAS A LAS ADMINISTRACIONES Y GRANDES EMPRESAS

Us volem recordar que amb data de 21 de febrer de 2023 es va publicar al BOE, entrant en vigor el 13 de març de 2023 la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, com a resultat de la transposició de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell de 23/10/2019, i coneguda com a Directiva Whistleblowing.

 

La finalitat és protegir a les persones que en un context laboral o professional detectin infraccions penals o administratives greus o molt greus i les puguin comunicar mitjançant els canals habilitats.

 

  • És de compliment obligatori?

La resposta sí. Doncs la mateix normativa estableix que per una banda totes les entitats que integren el sector públic estaran obligades a disposar d’un sistema d’informació en els termes previstos en aquesta llei. I per altra banda, totes aquelles empreses o autònoms del sector privat que tinguin contractats 50 o més treballadors, tindran la obligació de configurar un sistema intern d’informació i implantar un canal de denúncies.

 

Així com tothom qui gestioni fons públics, com per exemple els Next Generation, o si reben Fons públics per el seu finançament.

 

A destacar, aquelles empreses del sector privat l'activitat de les quals s'emmarqui en matèria de serveis, productes i mercats financers, prevenció de blanqueig de capitals o del finançament del terrorisme, seguretat el transport i protecció del medi ambient (Directiva (UE) 2019/1937 ), han de disposar d'un sistema intern d'informació que es regularà per la normativa específica amb independència del nombre de treballadors que tinguin.

 

  • Com s’ha d’implantar el canal de denúncies?

L'empresa ha d'establir un sistema d'informació intern (canal de denúncies), de manera que sigui la llera preferent per informar sobre incompliments que es puguin detectar de manera segura i sense por que l'informant pateixi cap represàlia, incloent la possibilitat d’informar de forma anònima, però que desprès haurà de ser identificada.

 

Així mateix, s’haurà de garantia la confidencialitat del informant així com de qualsevol tercer esmentat a la comunicació.

 

Aquest sistema ha de permetre que la presentació de la comunicació es faci tant per escrit (correu electrònic, formulari web o correu postal) com verbalment (Telefònica amb advertència de gravació o presencial en 7 dies).

 

L’òrgan d’administració o òrgan de govern de cada entitat o organisme obligat serà el responsable d’implantar aquest sistema, prèvia consulta amb la representació legal dels treballadors i tindrà la condició de responsable del tractament de les dades personals.

 

  • Termini per implantar el canal de denúncies.

Les Administracions, organismes, empreses i altres entitats obligades a comptar amb un Sistema intern d'informació hauran d'implantar-lo en el termini màxim de tres mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei, és a dir, com data límit el 13 de juny de 2023.

Com a excepció, en el cas de les entitats jurídiques del sector privat amb dos-cents quaranta-nou treballadors o menys, així com dels municipis de menys de deu mil habitants, el termini previst en el paràgraf anterior s'estendrà fins a l'1 de desembre de 2023.

 

Atentament,

 

Fabián C. Huguet Tous                                    Àngel Bernal Hernandez

President                                                           Secretari

 

Utilizamos cookies de terceros y persistentes para analizar nuestros servicios de acuerdo con sus hábitos de navegación. Puedes obtener más información y configurar tus preferencias aquí.                                                                     Aceptar cookies - Rechazar cookies

Aceptar