CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS DE TIPOLOGIA RESIDENCIAL DELS BARRIS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA PER A L'ANY 2023.

 

Benvolgut/da col·legiat/da,

T’informem que el passat 20 d’abril es va publicar al DOGC la RESOLUCIÓ TER/1315/2023, de 12 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial dels barris gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a l'any 2023.

Aquesta convocatòria es regeix per la RESOLUCIÓ DSO/2427/2021, de 28 de juliol (DOGC núm. 8469, de 30.7.2021), s'han aprovat les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial dels barris gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, i modificada per la RESOLUCIÓ TER/915/2023, de 16 de març, de modificació de la Resolució DSO/2427/2021, de 28 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial dels barris gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

CONVOCATÒRIA I OBJECTE
Aquesta convocatòria s’obra amb la finalitat de concedir, en regim de concurrència publica no competitiva, les subvencions per a la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial dels barris gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per a l’any 2023. Té per objecte establir normes per a les accions relacionades amb el foment de la rehabilitació d'aquells edificis establint-se les condicions i requisits necessaris per a accedir a aquestes, amb l'objectiu de promoure la millora de l'eficiència energètica la sostenibilitat, així com la conservació, seguretat i accessibilitat en l'ús dels edificis.

La convocatòria té dues línies de subvenció:

  • - Obres de rehabilitació per a l’eficiència energètica i la sostenibilitat.
  • - Obres que millorin la conservació, la seguretat d’utilització i l’accessibilitat.

 

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

L’import màxim inicial de la dotació pressupostària d’aquesta convocatòria és de 3.000.000 d'euros, estant l’atorgament de les subvencions condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.

La quantia màxima de la subvenció s'estableix en funció dels costos o despeses subvencionables del conjunt de les actuacions de rehabilitació de l'edifici. En el supòsit que les obres incloguin diverses actuacions de rehabilitació, el pressupost ha de ser desglossat per a cadascuna de les actuacions que es poden subvencionar.

 

L’import oscil·la entre els 3.000 i els 6.000 euros i la quantia màxima de subvenció per habitatge no pot superar els 14.000 euros, quan l’obra suposi diversos tipus de rehabilitació. El tant per cent que se subvenciona respecte del pressupost de l’obra és d’entre el 30 i el 50%.

 

En el cas d’obres que suposin una millora en l’accessibilitat, la subvenció pot arribar al 60% del cost, sense topall.

 

Les famílies que acreditin baixos ingressos (ingressos inferiors a dues vegades l’IRSC) la subvenció pot arribat a cobrir el 100% de l’import de les obres.

 

Les subvencions de les actuacions entre les dues línies són compatibles, a excepció de les actuacions que descriu l'apartat 1.1.a) amb les actuacions que descriu l'apartat 2.1.b).

 

L'import de la subvenció es calcula de la manera següent:

 

En els edificis de tipologia residencial col·lectiva, es multiplica l'import que s'indica a continuació pel nombre d'habitatges segons cada cas:

 

  1. Actuacions de conservació de la línia 2, relatives a l'estructura i les instal·lacions que es descriuen a l'apartat 2.1.a): el 50% del pressupost protegible amb un màxim de 4.000 euros/habitatge.
  2. Actuacions de conservació de la línia 2, relatives a l'envolupant que es descriuen a l'apartat 2.1.b): el 30% del pressupost protegible amb un màxim de 3.000 euros/habitatge.
  3. Actuacions per a la millora de la seguretat d'utilització i per a l'accessibilitat de la línia 2, descrites a l'apartat 2.2: el 60% del pressupost protegible sense topall per habitatge.
  4. Actuacions per a la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat, descrites a la línia 1, apartat 1.1, a excepció de l'actuació de les lletres c) i k): el 35% del pressupost protegible amb un màxim de 6.000 euros/habitatge.
  5. Actuacions per a la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat descrites a la línia 1, apartat 1.1.c), que impliquin la reducció del consum energètic no renovable o de les emissions de CO2eq mitjançant la producció d'energia amb fonts renovables: el 35% del pressupost protegible amb un màxim de 3.000 euros/habitatge.
  6. Actuacions per a la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat descrites a la línia 1, apartat 1.1.k), que millorin el compliment dels paràmetres que estableix el document bàsic DB-HS Salubritat vigent del Codi tècnic de l'edificació (CTE)o, si no n'hi ha, les que afectin els elements en què el tractament permeti reduir de manera efectiva dins l'edificació la mitjana anual de concentració de radó a nivells inferiors a 300 Bq/m3 o, en les quals, sense arribar a aquest nivell, es redueixi la concentració inicial en almenys un 50%: el 35% del pressupost protegible amb un màxim de 3.000 euros/habitatge.

 

COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS
Aquest ajut és compatible amb les subvencions que ofereixen els municipis per als mateixos conceptes, sempre i quan la suma total de les subvencions no superi el 100% de l’import de l’actuació, però son incompatibles amb les atorgades en el marc dels Fons Europeus Next Generation.

BENEFICIARIS

Poden ser beneficiaris de les subvencions les juntes de propietaris, les agrupacions de juntes de propietaris i els titulars d'habitatges que compleixin els requisits que estableix la base 7.5, sempre que els edificis es trobin en l'àmbit d'aplicació que assenyala el punt 2 de la Resolució.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds s’ha iniciat el 24 d'abril de 2023 i finalitza el 30 de juny de 2023, ambdós inclosos.

TRÀMIT ONLINE

El tràmit online es podrà realitzar en aquest enllaç.
Així mateix, per si us pot ser d’utilitat, us adjuntem la relació de barris en format PDF, ordenats per província, comarca i municipi, per aquest ordre.

 

Atentament,

Fabián C. Huguet Tous                                       Leandro Riquelme Ferré

President                                                              Secretari

 

Utilizamos cookies de terceros y persistentes para analizar nuestros servicios de acuerdo con sus hábitos de navegación. Puedes obtener más información y configurar tus preferencias aquí.                                                                     Aceptar cookies - Rechazar cookies

Aceptar