RDL 8/2021, DE 4 DE MAIG DE NOVES MESURES URGENTS A APLICAR DESPRÉS DE LA FINALITZACIÓ DE L'ESTAT D'ALARMA PEL COVID

En el BOE va sortir publicat, el Reial Decret Llei 8/2021, de 4 de maig, pel qual s'adopten mesures urgents en l'ordre sanitari, social i jurisdiccional, a aplicar després de la finalització el pròxim 9 de maig de la vigència de l'estat d'alarma. Dins les mesures extraordinàries d'aquest Reial Decret Llei n’hi ha aplicables a les juntes de propietaris de les comunitats en règim de propietat horitzontal. Informar-vos que com es tracta d'una normativa estatal per tant no és d’aplicació a Catalunya, al comptar amb una regulació pròpia.

 

Per el que respecta als arrendaments s’estableixen algunes mesures :

 

PRÒRROGA DE LA SUSPENSIÓ DE LLANÇAMENTS D'ARRENDATARI D'HABITATGE

En l'Article 7 es modifica el Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, concretament els seus articles 1 i 1 bis, de manera que es prorroguen tres mesos més, fins al 9 d'agost de 2021, les mesures de protecció en situacions de vulnerabilitat en matèria d'habitatge referides a la suspensió dels procediments de desnonament per falta de pagament o expiració del termini del contracte de la LAU 29/1994 i els llançaments per a llars vulnerables sense alternativa residencial, i també en els supòsits de desnonament per precari dels apartats 2n, 4t i 7è de l'article 250.1 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil, i en aquells altres casos en els quals el desnonament porti causa d'un procediment penal per ocupació il·legal.

Recordem que perquè procedeixi la suspensió del procés o del llançament l'arrendatari haurà d'acreditar davant el Jutjat la situació de vulnerabilitat econòmica, de la qual es donarà trasllat als serveis socials perquè emetin un informe en el termini de 10 dies i es concretin les mesures a aplicar per l'Administració, i tot això haurà de ser valorat pel jutge si es considera prou acreditada la vulnerabilitat i acordar la suspensió, o no, del procediment o del llançament com a màxim fins al 9 d'agost de 2021.

 

PRÒRROGA DE LA DURADA DEL CONTRACTE D'ARRENDAMENT D'HABITATGE

En el cas que el contracte d'arrendament tingui previst el seu venciment entre el 9 de maig i el 9 d'agost de 2021, en virtut dels articles 9.1 i 10 de la LAU 1994, prèvia sol·licitud de l'arrendatari, haurà de ser acceptada per l'arrendador una pròrroga extraordinària del contracte d'arrendament per un període màxim de sis mesos, durant els quals es continuaran aplicant els mateixos termes i condicions establerts per al contracte en vigor. Això no seria aplicable en el cas que totes dues parts haguessin fixat de comú acord altres termes o condicions de la pròrroga del contracte, o bé l'arrendador hagi comunicat a l'arrendatari la necessitat de disposar de la mateixa d'acord amb el que es preveu en l'Article 9.3 LAU 1994.

 

PRÒRROGA SOL·LICITUD MORATÒRIA O CONDONACIÓ DE LA RENDA

S'estén fins al 9 d'agost de 2021 la possibilitat de l'arrendatari que es trobi en situació de vulnerabilitat econòmica de sol·licitar la moratòria o condonació parcial de la renda, quan l'arrendador sigui una empresa o entitat pública d'habitatge o un gran tenidor, sempre que aquest ajornament o condonació no s'hagués aconseguit ja per acord entre les parts.

 

PRÒRROGA TERMINI SOL·LICITUD DE COMPENSACIÓ PER L'ARRENDADOR

En l'Article 8 del RDL s'estén així mateix fins al 9 de setembre de 2021 el termini perquè els arrendadors i titulars de l'habitatge afectats per la suspensió extraordinària dels processos de desnonament o llançaments, puguin presentar la sol·licitud de compensació prevista en la Disposició Addicional Segona del RDL 37/2020, mitjançant exposició raonada i justificada de la compensació d'acord amb els criteris indicats en aquesta Disposició.

 

Utilizamos cookies de terceros y persistentes para analizar nuestros servicios de acuerdo con sus hábitos de navegación. Puedes obtener más información y configurar tus preferencias aquí.                                                                     Aceptar cookies - Rechazar cookies

Aceptar